Hoàn thiện các cơ chế để thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong giai đoạn mới

Đỗ Công Tiến

Tạp chí Cộng sản

Những thành tựu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

PHẠM HÙNG

Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu, rộng

PHẠM NGỌC HUỆ

Tạp chí Cộng sản

Kinh tế Việt Nam qua 50 năm thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Khánh Nguyên

Đề cương về văn hóa Việt Nam - văn kiện mang tầm cương lĩnh của Đảng ta về văn hóa

Đinh Giang