Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an nhân dân

Lê Trang

Phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

Tăng cường tuyến bài viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quốc phòng

Vũ Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Lê Đức Thọ: Người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng