Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách”

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Ngày 1-11-2023, tại Hà Nội, Hội thảo khoa học quốc tế “Nguồn lực cho truyền thông chính sách” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Tạp chí Cộng sản và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp tổ chức diễn ra. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nâng cao năng lực thực thi chính sách của Chính phủ (giai đoạn 2) do KOICA tài trợ.

Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm - nhìn từ thành phố Hà Nội

Mai Việt Bách

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lê Khánh Ly

Tạp chí Cộng sản

Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Khánh Nguyên

Khảo sát, nghiên cứu quá trình hiện thực hóa hệ mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và 40 năm đổi mới từ thực tiễn sinh động của tỉnh Nam Định

Phạm Thị Hạnh

Tạp chí Cộng sản