Tư duy và hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh - Giá trị lý luận và thực tiễn

Nguyễn Hà Phương

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Những giá trị lý luận và thực tiễn về tư duy, hành động đột phá phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ có ý nghĩa đối với địa phương, gợi mở và là căn cứ đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy cho sự phát triển toàn diện, bền vững, bứt phá của Quảng Ninh, mà còn đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng chung cho toàn Đảng và đất nước trong tiến trình đổi mới, là cơ sở nhận diện, gợi mở những tầm nhìn, tư duy, hành động đột phá mới trong giai đoạn phát triển tới...

Nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Khối các cơ quan Trung ương

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Nghiên cứu quốc tế và khu vực: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Khảo sát, nghiên cứu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới tại tỉnh Thái Bình

ĐINH GIANG

Tạp chí Cộng sản

Hội thảo khoa học “Một số định hướng chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Nguyễn Chắt