Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Kim Ngọc Đàm
Tạp chí Cộng sản
16:33, ngày 25-11-2023

TCCS - Ngày 24-11-2023, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm báo cáo kết quả công tác chủ yếu của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành phần đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023; ban hành dự thảo Chương trình công tác trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ và Quy chế làm việc của Hội đồng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương _ Ảnh : Kim Ngọc

Các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì kỳ họp. Kỳ họp có sự tham gia của các đồng Ủy viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các ban, ngành và cơ quan Đảng Trung ương.

Tại kỳ họp, Hội đồng đã công bố các quyết định thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng; thông báo phân công công tác cho các thành viên Thường trực Hội đồng; nghe và thảo luận dự thảo các báo cáo quy chế làm việc, chương trình công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ; nghe tóm tắt kết quả công tác chủ yếu của Hội đồng từ khi công bố quyết định thành phần đến nay cũng như nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2023. Các đại biểu đã thảo luận những nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng; cho ý kiến về các nội dung, nhiệm vụ khoa học phục vụ thiết thực cho công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương..

Báo cáo kết quả hoạt động của hội đồng do PGS. TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho thấy, từ khi công bố quyết định thành phần đến nay, Hội đồng đã thẩm định, xét duyệt 42 đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và 2024; triển khai nghiên cứu 23 đề án cấp cơ sở và phân cấp; thẩm định lại thuyết minh các đề tài, đề án năm 2023 bổ sung và năm 2024, đề tài thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024-2026; nghiệm thu 17 đề tài, đề án đủ điều kiện; kiểm tra tiến độ theo định kỳ đối với 14 đề tài, đề án; đôn đốc 33 chủ nhiệm đề tài, đề án từ 2022 về trước đến hạn và hết hạn hợp đồng nghiên cứu nhưng chưa nghiệm thu, thanh quyết toán… Hiện nay, cơ quan Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đang tập trung triển khai nghiên cứu 3 đề án: xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương; đổi mới các cơ quan Đảng Trung ương đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học phục vụ công tác nghiên cứu khoa học ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu tại kỳ họp, TS Lại Xuân Môn nhấn mạnh, các nội dung triển khai tại kỳ họp này rất quan trọng. Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 và dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí Ủy viên Hội đồng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, sâu sắc vào các bản dự thảo.

Các ý kiến góp ý cho dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã phân tích, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Hội đồng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, uỷ viên Hội đồng, các đơn vị trực thuộc Hội đồng, chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khoa học…; chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Hội đồng, là cơ sở tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội đồng; bảo đảm sự đồng bộ, chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động khoa học, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. 

Các ý kiến góp ý cho dự thảo Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực tham mưu của các ban, cơ quan đảng Trung ương; trên cơ sở đó xây dựng các hoạt động khoa học cụ thể cho từng năm của nhiệm kỳ: 2024, 2025 và 2026. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng yếu, như: 1- Tập trung hoàn thành Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2022 - 2024 “Công tác tham mưu của các cơ quan đảng Trung ương qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu xây dựng những Báo cáo tư vấn có chất lượng trình Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; 2- Triển khai nghiên cứu các đề tài, đề án năm 2024, nhất là Chương trình trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2024 - 2026 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các đề tài Thường trực Hội đồng giao trực tiếp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo tư vấn trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 3- Chuẩn bị chu đáo và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học hướng tới kỷ niệm 30 năm Thành lập Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương. 4- Chuẩn bị xây dựng Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp liên ban giai đoạn 2026 - 2028 “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn góp phần chuẩn bị Đại hội XV của Đảng.

Trên cơ sở góp ý của các đồng chí Ủy viên hội đồng, đồng chí Lại Xuân Môn khẳng định, Thường trực Hội đồng sẽ tiếp đầy đủ các ý kiến kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc, xác đáng của các nhà khoa học xung quanh các nội dung cụ thể được nêu trong các văn bản dự thảo. Trên cơ sở đó, Hội đồng sẽ hoàn thiện, sớm ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng và Chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, tại Hội nghị đánh giá hoạt động giữa nhiệm kỳ, công bố quyết định thành phần của Hội đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phát biểu nhấn mạnh hoạt động khoa học của Hội đồng phải ở tầm chủ trương, đường lối, đúc kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Để thực hiện được mục tiêu này, trong thời gian tới, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cần đặc biệt quan tâm đến những đề tài, đề án tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; về nhận thức và giải quyết 10 mối quan hệ lớn mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra... Đây là những chủ đề trực tiếp đóng góp vào việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, cần tập trung đầu tư nguồn lực để nghiên cứu những chủ đề lớn, có tầm chiến lược trong trung hạn và dài hạn, có tính chất liên ngành.

Với định hướng xây dựng và phát triển Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trở thành tổ chức khoa học chính quy, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại; thực hiện có hiệu quả vai trò đầu mối kết nối, tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức trong Khối các cơ quan Đảng Trung ương trong hoạt động khoa học; góp phần cung cấp các luận cứ khoa học vững chắc giúp các ban, cơ quan Đảng Trung ương nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược có trình độ khoa học cao, có phương pháp, phong cách làm việc khoa học, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị từng đồng chí ủy viên trong Hội đồng, nhất là các đồng chí giữ trọng trách lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương phát huy trách nhiệm của mình, quan tâm, coi trọng các nội dung sau:

Một là, căn cứ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Hội đồng, gương mẫu trong thực hiện, triển khai chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo khẳng định hoạt động khoa học phục vụ công tác tham mưu là nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan Đảng Trung ương trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; là yêu cầu cần thiết để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược; gắn nghiên cứu khoa học với công tác thi đua, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Ba là, chú trọng việc đặt hàng, giao nhiệm vụ khoa học với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương với các hội đồng khoa học cơ sở tránh tình trạng để cho các vụ, đơn vị và cá nhân trong ban, cơ quan đăng ký nghiên cứu tự phát.

Bốn là, chỉ đạo các hội đồng cơ sở quyết liệt, sát sao trong việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ, chất lượng thực hiện các đề tài, đề án bảo đảm thực hiện đúng quy định nghiệm thu đánh giá của Hội đồng; khắc phục hiện tượng chậm tiến độ, quá hạn nghiên cứu theo hợp đồng đã ký kết.

Năm là, các đồng chí trưởng các tiểu ban của Hội đồng chủ trì, phối hợp với các đồng chí Ủy viên Hội đồng, chỉ đạo các hội đồng khoa học cơ sở chủ động cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm thành kế hoạch hằng tháng, hằng quý để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm tiến độ và tính ứng dụng cao của các nhiệm vụ khoa học; chủ trì, phối hợp với các hội đồng khoa học cơ sở, các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ… bảo đảm chất lượng./.