TCCS - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân đã kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm được tích lũy trong các nhiệm kỳ trước, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có hiệu quả sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội; tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là những kết quả trên lĩnh vực xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng và đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và được thực hiện thường xuyên, liên tục, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và được xác định là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, thành phố và quận được tổ chức nghiêm túc, bài bản, hiệu quả với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 98%.

Đảng bộ quận Thanh Xuân tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức phấn đấu, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên. Triển khai, quán triệt sâu rộng Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; qua đó, bồi dưỡng nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát thực tiễn và nâng cao tính thuyết phục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ quận đã ban hành 86 kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, kết quả tích cực, nổi bật trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Đề án số 09-ĐA/QU, ngày 22-12-2022, về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quận Thanh Xuân giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức tốt hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì nền nếp, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 quận. Thanh Xuân là quận đầu tiên trong thành phố triển khai và tổ chức thành công “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 2, năm 2022”, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen. Quận ủy tiếp tục phát động Cuộc thi lần thứ 3, năm 2023 bảo đảm thiết thực, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trên các lĩnh vực

Việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị (khóa XIII) được xác định là nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Kết hợp giữa thực hiện chuyên đề toàn khóa với chuyên đề của từng năm. Năm 2023, Quận ủy xây dựng chuyên đề “Phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng đạo đức công vụ và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên quận Thanh Xuân”, đổi mới công tác triển khai học tập chuyên đề cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ quận tới cơ sở bằng hình thức sân khấu hóa và chuyển đổi số trong triển khai các văn bản phục vụ học tập chuyên đề.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận ổn định, đồng thuận cao; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, đơn vị.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Quận ủy Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án số 06-ĐA/TU, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy, về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” và Đề án số 09-ĐA/QU của Quận ủy, về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Thanh Xuân”; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư; Kết luận số 67-KL/TU, ngày 10-7-2020, của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27-2-2012, về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố”; xây dựng Đề án số 10-ĐA/QU, ngày 15-4-2022, về “Rà soát, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân, giai đoạn 2022 - 2025”. Nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy về công tác tiếp nhận, chuyển giao tổ chức cơ sở đảng; kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở đảng trực thuộc.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, thực hiện nhiều giải pháp và tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng theo nội dung Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ quận Thanh Xuân không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém cần củng cố.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua thực hiện, các cấp ủy đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, kiên quyết phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần phòng, chống và đấu tranh phản bác có hiệu quả những luận điệu sai trái, phá hoại của các thế lực thù địch; đồng thời, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy lùi tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm được thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định theo Kế hoạch số 103-KH/QU, ngày 10-11-2022, của Ban Thường vụ Quận ủy, về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện có hiệu quả chiến lược cán bộ thời kỳ mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm, chú trọng thực hiện Kế hoạch số 37-KH/QU, ngày 21-7-2021, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ cấp cơ sở; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031 của 128 đơn vị thuộc quận.

Thực hiện đúng quy trình điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 428 cán bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 31-12-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27-11-2019, của Quốc hội, về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Kế hoạch “Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2022, 2023”.

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong mở 1 lớp trung cấp lý luận chính trị, với 63 học viên, bằng nguồn kinh phí của quận. Thực hiện nghiêm túc Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8-2-2022,  của Bộ Chính trị, về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm, bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, chính xác

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận Thanh Xuân được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, góp phần quan trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Ngay sau Đại hội lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã chủ động xây dựng và ban hành các quyết định, kế hoạch nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình, đề án công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy đã tổ chức 9 cuộc kiểm tra, giám sát; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức 20 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề và 3 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã ra quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với 11 đảng viên và đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 12 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với 21 đảng viên. Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các cơ sở đảng đã tiến hành 160 cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm công tác lãnh đạo của Đảng theo đúng quy chế làm việc.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, tăng cường công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”

Công tác dân vận được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013, của Ban Chấp hành Trung ương, về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình hành động số 02-CTr/BDVTU, ngày 22-7-2021, của Ban Dân vận Thành ủy, về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII về công tác dân vận”. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Quyết định số 1266-QĐ/QU, ngày 16-3-2022, về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị quận Thanh Xuân. Xây dựng Đề án số 11-ĐA/QU, ngày 26-12-2019, về “Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn quận Thanh Xuân”. Các cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng 646 mô hình, điển hình “dân vận khéo”. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo và các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn.

Công tác dân vận chính quyền được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đạt hiệu quả thiết thực; đã xây dựng và ban hành Chỉ thị số 07-CT/QU, ngày 3-11-2021, của Quận ủy, về “Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước” trên địa bàn quận; chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận xây dựng và triển khai Chương trình số 05-CTr/BDVQU-UBND, ngày 10-11-2021, về “Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận giai đoạn 2021 - 2026”.

Với những thành tích đạt được, quận Thanh Xuân đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng: Bằng khen đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020; cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021, Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2021; Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng quận: cờ thi đua xuất sắc năm 2020, 2022. Đảng bộ quận được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và 2021.

Một số bài học kinh nghiệm

Một là, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc, bài bản, đổi mới, sáng tạo trong học tập, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố; đồng thời, phát huy tính chủ động và vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy.

Ba là, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; giữ vững các nguyên tắc của Đảng; kịp thời sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; đồng thời, linh hoạt trong xử lý công việc và sâu sát, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp; phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân; tính tích cực, chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.  

Bốn là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đề cao tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quận.

Năm là, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nội lực, thực hiện tốt xã hội hóa, tranh thủ tối đa các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của quận. Lựa chọn đúng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và vấn đề mới phát sinh để tăng cường chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, vững chắc./.