Quan hệ quốc tế lượng tử: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra hiện nay

TS NGUYỄN VIỆT LÂM

Bộ Ngoại giao