Xung đột và thỏa hiệp trong quan hệ quốc tế

GS, TS. VŨ VĂN HIỀN

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương