Tỉnh Điện Biên: Tiếp tục phát huy giá trị to lớn của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhằm phục vụ sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HOÀI

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa pháp luật cho học viên trong nhà trường quân đội ở Việt Nam hiện nay

TS Phạm Văn Xây

Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội

Hợp tác giáo dục Việt Nam - Anh: Thực trạng và triển vọng

Trần Thị Khánh Hà

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản

Giải pháp trọng tâm để phát triển Đại học Đà Nẵng thành đại học quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển vùng Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS NGUYỄN NGỌC VŨ - TS HUỲNH MINH SƠN

Thành ủy viên, Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Đại học Đà Nẵng