Phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới

TS. ĐỖ NGỌC HANH

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Đẩy mạnh hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội, góp phần phát triển văn hóa, con người Thủ đô trong bối cảnh mới

HƯƠNG MINH

Phát triển sản phẩm và dịch vụ văn hóa ở nước ta hiện nay

PGS, TS. CAO THU HẰNG

Tạp chí Cộng sản

Phát huy bản sắc văn hóa, con người, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ đô nghìn năm văn hiến

HẢI SƠN

Bảo tồn và phát triển giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

Nguyễn Tấn Toàn