Nhìn lại kinh tế thế giới năm 2019

PGS, TS. Nguyễn Văn Lịch - Phùng Huy Hoàng

Học viện Ngoại giao

Xu hướng tập hợp lực lượng mới tại châu Á - Thái Bình Dương và tác động đến Việt Nam

THÁI VĂN LONG (*), THÁI THANH PHONG (**)

(*) PGS, TS, Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, (**) Thành đoàn Hà Nội