Hà Nội: Đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Lê Thụy

Hà Nội tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

MINH CHÂU

Vành đai 4 – Hiện thực hóa mục tiêu mở rộng không gian phát triển Thủ đô, thúc đẩy kết nối liên vùng (Kỳ 1)

Anh Châu

Hà Nội tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế

Vũ Kim Huế

Xây dựng chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính Thủ đô Hà Nội - Nhìn từ phương diện ba chủ thể

Nguyễn Thị Nhàn Thư

Tạp chí Con số và Sự kiện