Lâm Đồng tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ĐÔNG HẢI

Học tập tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học, đổi mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Văn Chung

Tạp chí Cộng sản