Để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới

Trịnh Thị Thu Hiền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tăng khả năng chống chịu nền kinh tế Thủ đô trước các tác động tiêu cực, hướng đến tăng trưởng, phát triển bền vững

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong thu hút lao động chất lượng cao: Hàm ý cho Thủ đô trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Tuệ Minh

Khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng, phát triển Thủ đô

Nguyễn Thị Quyết