Một số trào lưu xã hội trên thế giới hiện nay: Tiếp cận từ góc độ quan hệ quốc tế

PGS, TS ĐặNG CẩM TÚ

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Tiếp cận lý thuyết về vấn đề năng lượng trong quan hệ quốc tế

TS PHẠM MINH THU

Bộ Ngoại giao

Một số vấn đề nổi bật của thế giới hiện nay

PGS, TS. TRầN THọ QUANG

Tạp chí Cộng sản

Quan điểm về đoàn kết quốc tế trong tác phẩm “Đường Cách mệnh” và sự vận dụng của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới

PGS, TS. NGUYỄN VĂN LAN

Học viện Chính trị khu vực III

Ngoại giao đa phương - quan điểm và tầm nhìn phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TS. LƯU THÚY HồNG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền