Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Mộc Long

TCCS - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những trọng tâm chính. Nâng cao chất lượng lao động vừa bảo đảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sống của người lao động. Trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, Hà Nội coi trọng xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Huyện Phú Xuyên tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng  tốt hơn nhu cầu của tổ chức và nhân dân

  TS Trần Thị Vân Anh

Học viện Báo chí và tuyên truyền

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính - thực tiễn tại thành phố Hà Nội

Nguyễn Thu Hà

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đỗ Thanh Hải

Phát triển ngành công nghiệp giải trí của Hà Nội

THÁI HÒA