Nét đặc sắc trong tư duy lý luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội “7 dám”

TS Đỗ Ngọc Hanh

Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng mang tầm chiến lược, định hướng căn bản để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện tốt mọi nhiệm vụ đề ra trong những năm tới, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, bài phát biểu nhấn mạnh về công tác cán bộ với tinh thần “7 dám”, thể hiện sự đúc kết sâu sắc về lý luận và thực tiễn trong tư duy lý luận của Tổng Bí thư.

Một số vấn đề về phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng, tiềm năng và hàm ý giải pháp

TS Phan Thị Sông Thương - Nguyễn Tất Trường

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội vùng Trung Bộ - Tạp chí Cộng sản

Khơi thông nguồn lực phát triển các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Tiếp cận hệ sinh thái công nghiệp trong hoạch định chính sách phát triển công nghiệp bền vững ở Việt Nam

TS Nguyễn Văn Vẹn

Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng

Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

PGS, TS Vũ Văn Phúc - TS Hồ Kim Hương

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam