Nâng cao chất lượng lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương hiện nay

Nguyễn Hồng Hải

Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân

TCCS - Công tác lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương. Đảng ủy các cơ quan báo chí trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch; tổ chức mở các chuyên mục, chương trình, sản xuất tuyến bài viết chất lượng xuất bản trên các sản phẩm báo chí và lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

TS Nguyễn Hùng Sơn

Đại tá, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người - Vận dụng vào chăm lo hạnh phúc con người Việt Nam hiện nay

PGS, TS TRẦN THỊ MINH TUYẾT

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

PGS, TS LÊ VĂN CƯỜNG - TS MAI VIỆT BÁCH

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Trần Phú - Tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất

TS TRẦN THỊ HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh