Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN
Đại học Quốc gia Hà Nội
00:42, ngày 15-04-2024

TCCS - Thành phố Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội.

1- Thành phố Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, là trái tim của cả nước, được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, được bạn bè thế giới ngợi ca là “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”… Chính vì thế, Hà Nội có những đặc thù trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 6-1-2012, của Bộ Chính trị khóa XI, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020”, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm để phát triển kinh tế (tăng trưởng bình quân đạt 6,83%/năm, bằng 1,15 lần mức tăng trưởng chung của cả nước), bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao ở trong nước và trên thế giới, trong đó công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính ngày càng được chú trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì buổi tiếp công dân_Nguồn: hanoimoi.vn 

Trong bối cảnh mới, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045, trong đó có đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các chuẩn mực của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ngày 17-3-2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 01-CTr/TU “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, coi đây là chương trình cốt lõi, “xương sống” trong 10 chương trình công tác toàn khóa XVII, trong đó có mục tiêu là xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số. Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra các chỉ tiêu, trong đó, đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; giảm tối thiểu 20% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; tích hợp 60% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) hằng năm tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước; đến năm 2023, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (chỉ số SIPAS) đạt trên 85%; đến năm 2025 đạt trên 90%... Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi và tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

2- Thời gian qua, thành phố Hà Nội tập trung nhiều nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025. Thành phố đã có nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật để nhân dân nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia các hoạt động hành chính; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển, xử lý bảo đảm sự phối hợp liên thông chặt chẽ giữa bộ phận “một cửa” với các phòng chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính; qua đó tạo môi trường hành chính thông thoáng, hiện đại cho tổ chức, cá nhân đến làm việc. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận qua bộ phận “một cửa” của ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã bằng hình thức tiếp nhận trực tiếp và tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch và tiến độ thực hiện của ủy ban nhân dân thành phố. Hạ tầng kỹ thuật thông tin, kết nối internet được bảo đảm; hệ thống giao ban trực tuyến các cấp, hệ thống “một cửa” điện tử được duy trì ổn định, bảo đảm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính được triển khai, duy trì thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố, nhằm hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền.

Xác định cái gốc của cải cách hành chính là thái độ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước với người dân, doanh nghiệp, thành phố Hà Nội tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố cũng thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, coi đây là một nội dung trọng tâm của cải cách hành chính cần được triển khai. Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội còn chú trọng công tác xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ công đã có sự chuyển biến tích cực đáng ghi nhận, nhiều thủ tục hành chính cấp phường, quận, huyện, các sở ngày càng được người dân đánh giá tích cực hơn.

Năm 2022, chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố được duy trì và có sự chuyển biến tốt, trong đó, chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) nằm trong 10 địa phương dẫn đầu cả nước (xếp thứ 3/63); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đạt 80,16%, xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố và là năm thứ 5 liên tiếp thành phố Hà Nội đạt trên 80%; đứng thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2022, thực hiện hiệu quả chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thành phố Hà Nội xác định tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện nâng cao các chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Hiện, 100% số thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn toàn thành phố đạt tỷ lệ 99,78%... Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thành phố đã chủ động ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tư pháp, thuế trên địa bàn thành phố; ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ các cơ quan hành chính thuộc thành phố. Trong năm 2022, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã nỗ lực cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính với chỉ số cải cách hành chính trung bình tăng so với năm 2021, trong đó khối sở là 85,73% (tăng 3,78% so với năm 2021), khối huyện là 92,75% (tăng 2,2% so với năm 2021). Một số đơn vị tiếp tục duy trì chỉ số cải cách hành chính ổn định, thứ hạng cao trong nhiều năm, như Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Cầu Giấy, UBND quận Long Biên... Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã vượt lên vị trí thứ 3 toàn quốc năm 2022 về cải cách hành chính.

Xác định phân cấp, ủy quyền là một nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, ngày 27-7-2022, UBND Hà Nội ban hành Công văn số 2416/UBND-KSTTHC, “Về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính”; ngày 28-7-2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2951-QĐ/TU, “Về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo Kết luận số 52-KL/TU, ngày 7-7-2022, của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 30-6-2022, của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII. Việc phân cấp, ủy quyền phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của thành phố Hà Nội, gắn với tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn thực thi. UBND thành phố Hà Nội chủ trương, về nguyên tắc phân cấp, ủy quyền làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ; việc xây dựng quy định phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, để khai thác, phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, nhằm bảo đảm sự nhanh chóng, kịp thời trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo thuận lợi để thành phố đổi mới theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ hóa và tập trung quản lý khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị; qua đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 10-6-2015, của Thủ tướng Chính phủ, “Về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính”, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tăng cường kiểm tra công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu thông qua nhiều hoạt động, trong đó có việc duy trì đều đặn, định kỳ hoạt động tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức trên địa bàn về thủ tục hành chính. Khâu tổ chức được chuẩn bị chu đáo, lãnh đạo chủ trì hội nghị có cách điều hành linh hoạt, chỉ định các đơn vị giải đáp nhiều vấn đề người dân quan tâm, đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị liên quan sớm giải quyết các vướng mắc. Qua đó, các cấp chính quyền tiếp thu những góp ý của người dân, hoàn thiện hơn công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao văn hóa ứng xử và chất lượng đội ngũ cán bộ ở bộ phận “một cửa”; rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính; đưa một số thủ tục hành chính vào quy trình liên thông để người dân không phải đi lại nhiều… Nhờ đó, những vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đã được giải đáp, tháo gỡ kịp thời. Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5-2017, của Thành ủy Hà Nội, về ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Việc các địa phương duy trì đều đối thoại về thủ tục hành chính là rất cần thiết, có ý nghĩa thiết thực với công tác cải cách hành chính của từng đơn vị nói riêng và của toàn thành phố nói chung.

Cán bộ, công chức bộ phận “một cửa” phường Việt Hưng (quận Long Biên, thành phố Hà Nội) hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính_Nguồn: hanoimoi.vn

3- Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính ở một số địa phương chưa kịp thời; hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính có thời điểm còn mang tính hình thức, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và chậm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số bộ phận “một cửa” còn lạc hậu, xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ và tiến độ số hóa. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến đầu tư trang thiết bị, tổ chức kiểm tra, giám sát bộ phận “một cửa” và các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số PAR Index, SIPAS và PAPI tại cơ sở. Thực tế vẫn còn một số hồ sơ hành chính bị giải quyết chậm, muộn; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa làm tròn trách nhiệm công vụ, thậm chí có biểu hiện vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác cải cách hành chính của Thủ đô.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, thành phố Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước; có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực, thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và cả nước về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội, nâng cao vị thế Thủ đô trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế với sự phát triển của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, liên thông, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô. Xây dựng và củng cố văn hóa công vụ, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ quan nhà nước, xây dựng nền công vụ gắn với nhiệm vụ xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; bảo đảm các thủ tục hành chính được công bố công khai, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Phát huy hiệu quả của Tổ công tác cải thiện, nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số SIPAS giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Hà Nội. Cải cách hành chính gắn với công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả chỉ số cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị làm một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực người đứng đầu; đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức. Tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính; chú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước, nhất là những vấn đề còn hạn chế trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông, quy trình giải quyết công việc nội bộ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực; từ đó, xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chủ động triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27-11-2019, của Quốc hội, về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”. Thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng khắc phục chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn, trong đó, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính do các sở, ngành đang thực hiện, trên tinh thần triệt để, phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tiến hành từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Thứ năm, cải cách thể chế, chính sách theo hướng khơi thông nguồn lực, khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển Thủ đô. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, giảm thiểu chi phí giao dịch phi chính thức, tăng cường phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần lắng nghe, cầu thị, trách nhiệm, hết lòng phục vụ người dân, tổ chức. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm việc bố trí công chức, viên chức theo bản mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí việc làm được phê duyệt.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động quản lý nhà nước và trong công tác cải cách hành chính, từ đó đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Tiếp tục phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của thành phố Hà Nội và tăng tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện kết nối thành công với Cổng dịch vụ công của quốc gia; góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trước yêu cầu của bối cảnh mới, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy thành phố Hà Nội phát triển xứng tầm vị thế Thủ đô./.