Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Kỳ họp thứ 37 Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Nguyễn Thanh Long