Vận dụng tư duy chiến lược Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong cục diện thế giới mới

TS Nguyễn Đình Luân

Học viện Ngoại giao

Nhận thức về cục diện quốc tế

GS, TS Hoàng Khắc Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Cục diện thế giới nhìn từ cuộc xung đột Nga - Ukraine

TS Đỗ Lê Chi

Trung tướng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an, Bộ Công an

Những điểm mới về cục diện thế giới và khu vực trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Một số phân tích thực tiễn

TS. Lê Hải Bình

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương