Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy đảng những phần tử cơ hội chính trị

PGS, TS. NGUYỄN MINH TUẤN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh