Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng

Thùy Linh

Nâng cao hiệu quả công tác phát hành Tạp chí Cộng sản gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình mua, đọc, nghiên cứu, vận dụng báo, tạp chí của Đảng

PGS, TS. Nguyễn Ngọc Hà

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, sách lý luận, chính trị trở thành nền nếp, nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên

Thùy Linh