Hệ thống chính trị cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc Việt Nam hiện nay

Nguyễn Tú Anh

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc

PHẠM THỊ KIM CƯƠNG

Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc

Đẩy mạnh các phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ở các tỉnh biên giới vùng Tây Bắc trong tình hình mới

Nguyễn Minh Hải

Trung tá, Học viện Chính trị Công an nhân dân

Khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

ĐINH GIANG