Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 40 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII