Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 36 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 35 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỳ họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Triển khai quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng