Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Thường trực Chính phủ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020