Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

TS. NGUYễN HữU DŨNG

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Những điểm mới về quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đại tá, PGS, TS. Võ Văn Hải

Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị

Bảo vệ môi trường và những vấn đề pháp lý đặt ra theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. Bùi Đức Hiển

Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

PGS, TS. Nguyễn Viết Thông

Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. NGUYễN THANH HảI

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng