Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS NGUYỄN NGỌC ÁNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Xu thế đổi mới quản trị công trên thế giới và vấn đề hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN VĂN THÔI

Tạp chí Cộng sản

Hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG - NGUYỄN THỊ HOA

Nguyên Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương - Tạp chí Cộng sản

Bảo đảm tính khả thi của pháp luật theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS. TRƯƠNG HỒNG QUANG - LÊ XUÂN TÙNG

Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp