Vai trò của giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học trong việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trường Đại học Hà Nội

Phát huy giá trị tinh thần, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, góp phần giữ vững sự ổn định, hòa bình, tạo động lực trong phát triển

TS PHẠM XUÂN HOÀNG

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 75 năm xây dựng và phát triển

TS NGUYỄN VĂN THỂ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Giá trị giáo dục đặc thù của di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Quảng Ninh

Nguyễn Việt Dũng - Đoàn Thị Thu Hương

Bí thư Huyện Ủy Cô Tô - Viện Địa lý nhân văn, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Nhận diện, đấu tranh với biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân - từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân của Đảng ta hiện nay

TS NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh