Lãnh đạo cấp cao các nước Cuba, Trung Quốc, Liên bang Nga và các đảng, bạn bè quốc tế chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp 

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam