Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khánh Ly

Tập thể Bộ Chính trị làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương