Tạp chí Cộng sản: Vẻ vang truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển

Trần Thu Trang - Nguyễn Văn Chung

Vẻ vang truyền thống 90 năm Tạp chí Cộng sản - Mãi xứng đáng là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thùy Linh