Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến một số đề án

Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt các cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển

Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp để xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét nhiều vấn đề quan trọng của 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự đảng Bộ Y tế