Chủ tịch nước: Lực lượng công an nhân dân cần nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên công an nhân dân

Lê Trang

Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong lực lượng công an nhân dân 

Thu Thanh

Đại tướng Mai Chí Thọ với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới