Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

BÙI VĂN NAM

Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay

GS,TS. Tô Lâm

Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an

Xây dựng hình ảnh người Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ

Nguyễn Hữu

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bộ Công an Trung ương trong tình hình mới

Nguyễn Văn Thành

* Thượng tướng, PGS, TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

Năm mươi năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tuyệt đối tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

TÔ LÂM

Đại tướng, GS, TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an