Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ

Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ