Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày hội Đại đoàn kết - khơi dậy và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cán bộ lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp