Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở Trà Vinh - Những kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm

Nguyễn Văn Hiếu Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 21-6-2002 và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 16-5-2005 và triển khai thực hiện. Những kết quả bước đầu đạt được từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Đảng bộ Điện Biên thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố hệ thống chính trị vững mạnh

Nguyễn Thanh Tùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Cần cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương trong công tác Đảng hiện nay

Linh Linh

Phòng, chống tham nhũng cần gắn liền với công tác xây dựng Đảng

Nguyễn Linh Khiếu PGS, TS, Tạp chí Cộng sản

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát

Theo dangcongsan.vn