Để nâng cao chất lượng và hiệu quả tự phê bình và phê bình

Dương Trung Ý TS, Học viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp và ra Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nghị quyết nêu bốn nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó, nhóm giải pháp đầu tiên là thực hiện tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Tô Quang Thu TS, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI

Hoàng Chí Bảo GS,TS, Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trần Nam Chuân Đại tá, PGS, TS, Viện Chiến lược quân sự, Bộ Quốc phòng

Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân - một số vấn đề rút ra sau 3 năm thực hiện

Kiều Cao Chung, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thái Sơn, Tạp chí Cộng sản