TCCS - Đảng bộ huyện Vân Đồn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng có vai trò then chốt, nền tảng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Đồn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Những kết quả đạt được qua nửa đầu nhiệm kỳ

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Đồn tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25-10-2021, của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. Đảng bộ huyện Vân Đồn chủ trương kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, xác định “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; chủ động rà soát đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động thực tiễn ở cơ quan, đơn vị. Huyện Vân Đồn thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức do cấp trên tổ chức; đồng thời, phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở các lớp trung cấp lý luận chính trị tại huyện, góp phần nâng cao trình độ về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ học tập bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Đảng bộ huyện Vân Đồn xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Kết luận số 323-KL/TU, ngày 29-12-2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18-12-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới””. Chủ động thông tin, định hướng dư luận, báo chí, truyền thông(1). Quan tâm giáo dục truyền thống lịch sử địa phương; đến năm 2022, đã hoàn thành việc biên soạn, xuất bản và phát hành lịch sử Đảng bộ huyện (chỉnh lý, bổ sung, tái bản giai đoạn 1945 - 2020); 12/12 xã, thị trấn hoàn thành cuốn lịch sử đảng bộ địa phương; đang triển khai biên soạn, xuất bản tập bài giảng tuyên truyền, giáo dục lịch sử huyện Vân Đồn trong hệ thống các trường học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và Trung tâm chính trị huyện.

Đảng bộ huyện tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 4-8-2020, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về “Tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh”; Đề án “Đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh”; chủ động triển khai công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông xã hội. Công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa được đẩy mạnh. Triển khai thực hiện các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, năm 2023; tham dự giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ninh, trong đó năm 2022 đã có 3 tác phẩm vào vòng chung kết, 1 tác phẩm đạt giải B.

Huyện Vân Đồn đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; Chỉ thị số 16- CT/TU, ngày 15-9-2021, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về thực hiện Kết luận số 01-CT/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và các chuyên đề hằng năm. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện chuyên đề học tập Bác(2). Tổ chức thành công từ cấp cơ sở đến cấp huyện Cuộc thi Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm đảo Ngọc Vừng (12-11-1962 - 12-11-2022) và 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 - 30-10-2023). Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chú trọng khâu phòng ngừa; triển khai, thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu; nâng cao ý thức trách nhiệm tự phê bình và phê bình, chấn chỉnh tác phong, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng chuẩn mực đạo đức tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị, trường học. Đến nay, toàn huyện có tổng số 118 cơ quan, đơn vị, trường học đã xây dựng chuẩn mực đạo đức(3), 100% số trường học đã khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn treo ở nơi làm việc để cán bộ, đảng viên thực hiện(4); 100% số cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện hàng năm; quan tâm xây dựng, phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Huyện ủy Vân Đồn thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; trong nửa nhiệm kỳ đã kiện toàn 30 chức danh chủ chốt thuộc 21 chi, đảng bộ cơ sở, thực hiện tách Đảng bộ khối cơ quan Đảng - Đoàn thể để thành lập Đảng bộ khối cơ quan Huyện ủy và chi bộ khối Dân vận trực thuộc Huyện ủy (nâng tổng số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện lên 33 tổ chức đảng). Chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy gắn với trách nhiệm của cấp ủy viên các cấp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên theo hướng thực chất hơn; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 93% trở lên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên ở thôn, bản, khu phố; nửa đầu nhiệm kỳ đã kết nạp được 234 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 83 quần chúng ở thôn, khu(5), chiếm 35,4%. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp ủy các cấp.

Huyện Vân Đồn tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế theo mục tiêu, lộ trình đề ra; bố trí, sắp xếp lại các ban xây dựng Đảng và các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện theo Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 7-7-2022, của Bộ Chính trị, “Về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 18-8-2022, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, “Về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 7-7-2022, của Bộ Chính trị, “Về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII””; trong đó, tái thành lập Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ban Tổ chức, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy theo quy định. Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ. Huyện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm luân chuyển cán bộ(6); xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Vân Đồn giai đoạn 2022 - 2025, và định hướng đến năm 2030, nhằm nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ(7). Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý qua thi tuyển cạnh tranh, chống chạy chức, chạy quyền(8). Thực hiện phân công kiêm nhiệm đối với một số chức danh, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tinh gọn tổ chức, bộ máy. Đến nay, huyện đang thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND các xã, thị trấn ở 8/12 địa phương (66,67%); bí thư không phải là người địa phương ở 12/12 địa phương (100%); 72/72 thôn, khu phố của huyện có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; nắm, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến chính trị hiện nay(9); chú trọng thẩm định cán bộ chủ chốt, các vị trí trọng yếu cơ mật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật đảng gắn với thanh tra nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong hệ thống chính trị đã tạo chuyển biến tích cực; hoàn thiện phương pháp, quy trình; gắn kiểm tra, kỷ luật đảng với công tác thanh tra, kỷ luật hành chính. Tập trung thực hiện giám sát, mở rộng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm ở những lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực (liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, ngân sách, đầu tư công...). Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm... Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra với điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện 183 cuộc kiểm tra đối với 578 tổ chức đảng và 578 đảng viên; 141 cuộc giám sát đối với 352 tổ chức đảng và 352 đảng viên, đạt 52% kế hoạch (tăng 191,7% so với giữa nhiệm kỳ trước). Giải quyết dứt điểm 8/9 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã xử lý kỷ luật 70 đảng viên (tăng 46 đảng viên so với giữa nhiệm kỳ trước) và 1 tập thể bằng hình thức Khiển trách.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong điều kiện mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo đối với chính quyền bảo đảm đúng thẩm quyền, thông qua mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có điều kiện và 100% số bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên, đất đai, ngân sách, tài sản công; cải cách hành chính... Đổi mới việc ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, cụ thể, rõ trách nhiệm; lựa chọn đúng trọng tâm, bảo đảm tính khả thi, đột phá; coi trọng lấy ý kiến tham gia, phản biện, góp ý; chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết. Đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, cải cách hành chính của Đảng; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định; tăng cường nắm cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Tăng cường xây dựng Đảng toàn diện trên các mặt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng; trong đó, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách. Triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên và thống nhất nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đồng thời, xây dựng chính quyền địa phương và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường củng cố, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị. Kế thừa và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiên trì giữ vững nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng. Thường xuyên đổi mới tư duy, nội dung, quyết liệt trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Thứ hai, đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng một cách chủ động, kịp thời, nghiêm túc, cụ thể, bảo đảm tính khoa học, tính chính trị, tính khả thi của mỗi quyết sách. Mở rộng tầm nhìn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trình độ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đấu tranh đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống các biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, thiếu gương mẫu trong công tác, đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả, không có kết quả, “sản phẩm” cụ thể.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Tăng cường dự báo, chủ động nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, không để hình thành điểm nóng ở cơ sở. Kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin, bài viết phản ánh sai sự thật trên các trang mạng xã hội; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Thứ tư, tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trên từng lĩnh vực, trong mỗi thành viên của hệ thống chính trị. Nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và trách nhiệm của người đảng viên trong mọi hoạt động và cuộc sống. Triển khai thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 03-QĐ/HU, ngày 14-10-2020, của Ban Thường vụ Huyện ủy Vân Đồn, “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng, kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương, góp phần làm cho từng cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu phải gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy, lôi cuốn đảng viên, nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Thứ năm, chú trọng xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính thực chất trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, mỗi tổ chức đảng; tích cực đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; rà soát, bổ sung các quy chế, quy định bảo đảm tính thống nhất toàn diện, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Đổi mới nội dung, hình thức; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện hiệu quả quy định cấp ủy viên cấp trên định kỳ dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và tinh giản biên chế; phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng hợp lý cơ cấu đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm chất lượng, cân đối, đồng bộ. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ, bảo đảm bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ thực sự khoa học, dân chủ, đúng pháp luật và quy định của Đảng. Thường xuyên bổ sung quy hoạch, luân chuyển cán bộ gắn với tạo nguồn và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, trọng tâm là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; sàng lọc, loại bỏ cán bộ, công chức, viên chức yếu về năng lực, trình độ, uy tín giảm sút, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời, xem xét, giải quyết chặt chẽ, minh bạch những vấn đề, vụ việc liên quan đến lịch sử chính trị; tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là chính trị hiện nay.

Thứ bảy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thực thi kỷ luật đảng gắn với thanh tra theo pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Đề án của Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra giai đoạn 2020 - 2025”. Kết hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra với điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong xử lý kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, xử lý bằng pháp luật; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất, không báo trước với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng.

Thứ tám, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Duy trì có hiệu quả hội nghị giao ban định kỳ giữa thường trực cấp ủy với bí thư chi bộ thôn, khu phố nhằm tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại hai chiều, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, từ người dân và cộng đồng. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên làm tốt công tác nắm chắc tình hình nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xử lý dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ chín, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc hơn nữa trong toàn Đảng bộ về tầm quan trọng và yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới. Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của huyện./.

--------------------

(1) Huyện Vân Đồn duy trì hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội có 210 thành viên; hằng tháng phát hành bản tin sinh hoạt chi bộ của Huyện ủy, phục vụ sinh hoạt chi bộ và công tác tư tưởng.
(2) Hằng năm, tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề với 96% số cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên tham gia.
(3) Hầu hết các chi bộ, đảng bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức để thực hiện tại cơ quan, đơn vị chủ yếu bằng hình thức lồng ghép vào nội quy, quy chế; tại các chi bộ thôn, khu phố thì được quy định trong hương ước của thôn, khu.
(4) Như:Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; các đơn vị lực lượng vũ trang huyện: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Cán bộ, chiến sĩ công an huyện Vân Đồn tích cực nêu cao tinh thần chủ động nêu gương kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; Cơ quan Viện kiểm sát “Công minh, chính trực. Khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Bảo hiểm xã hội huyện: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”; các đơn vị ngành giáo dục: Trường học thân thiện, học sinh tích cực; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người, “Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện”...; các đơn vị ngành y: “Lương y như từ mẫu”.
(5) Từ tháng 6-2020 đến ngày 31-12-2020: Kết nạp 55 đảng viên (19 quần chúng ưu tú từ thôn, khu); năm 2021: Kết nạp 69 đảng viên (22 quần chúng); năm 2022: Kết nạp 96 đảng viên (35 quần chúng thôn, khu); quý I-2023: kết nạp 14 đảng viên (7 quần chúng ở thôn).
(6) Giai đoạn 2020 - 2023, toàn huyện luân chuyển, điều động và bổ nhiệm 70 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; trong đó, luân chuyển tăng cường từ huyện đến cơ sở 12 đồng chí, luân chuyển từ xã về huyện 9 đồng chí; luân chuyển từ xã đến xã 2 đồng chí; từ các phòng, ban, đơn vị này sang đơn vị khác 47 đồng chí. Bổ nhiệm 36 cán bộ, bổ nhiệm lại 32 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đến nay, 100% các trường hợp đều phát huy tốt vai trò nhiệm vụ.
(7) Đã sử dụng ngân sách 2.794.332.400 đồng để chi đào tạo, bồi dưỡng cho 7.933 lượt cán bộ (Năm 2020: 650.000.000 đồng cho 2.333 lượt; năm 2021: 956.433.600 đồng cho 2.080 lượt; năm 2022: 1.187.898.800 đồng cho 3.520 lượt cán bộ).
(8) Tổ chức thi tuyển 7 vị trí: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạ Long 1, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đông Xá bảo đảm theo đúng quy định; bảo vệ đề án cạnh tranh, bổ nhiệm 6 viên chức quản lý ngành giáo dục năm 2021.
(9) Từ năm 2020 đến nay đã thực hiện 395 lượt thẩm định chính trị cán bộ phục vụ công tác bổ nhiệm, điều động, quy hoạch, giới thiệu.