Công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ ở Trà Vinh - Những kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm

Nguyễn Văn Hiếu Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
14:33, ngày 05-07-2012

TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 21-6-2002 và Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 16-5-2005 và triển khai thực hiện. Những kết quả bước đầu đạt được từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các ngành, các địa phương trong tỉnh.

Xác định công tác quy hoạch cán bộ và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác quan trọng hàng đầu, là khâu then chốt trong chiến lược cán bộ nên Tỉnh ủy quán triệt các cấp ủy phải nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác này trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh thời gian qua được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng phương hướng, mục tiêu quy hoạch, đảm bảo tập trung dân chủ, khách quan và công khai. Các ngành, các cấp khi tiến hành quy hoạch có căn cứ vào nguồn cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn, đảm bảo nguyên tắc và quy trình công tác quy hoạch; thực hiện tương đối đồng bộ với việc đánh giá, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đúng theo quy trình; bám vào phương châm “động” và “mở”, một chức danh quy hoạch từ hai đến ba người và một người quy hoạch hai hoặc ba chức danh, nên nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo từng cấp, từng ngành được mở rộng. Đặc biệt, Tỉnh ủy luôn quan tâm quy hoạch cán bộ trẻ, dân tộc, nữ…; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng (đã đào tạo, bồi dưỡng 21.722 lượt cán bộ, công chức).

Qua hai nhiệm kỳ, quy hoạch cấp ủy 3 cấp trong tỉnh đều có số dư cao so với cấp ủy đương nhiệm, bảo đảm tỷ lệ theo quy định. Riêng nhiệm kỳ 2010 - 2015, quy hoạch cả 3 cấp có số dư từ 1,9 đến 2,4 lần. Đã luân chuyển 874 cán bộ: Từ tỉnh lên Trung ương 1 đồng chí; từ tỉnh xuống huyện, thành phố 6; từ huyện, thành phố lên tỉnh 90; từ ngành này sang ngành khác (cấp tỉnh) 35; từ huyện, thành phố về xã, phường, thị trấn 168…

Bố trí tăng thêm 1 phó bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, 1 phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 1 phó bí thư huyện ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng; 3 phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố; bố trí 10 cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của huyện, thành phố và 94 cán bộ xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương, 579 lượt cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của đơn vị, địa phương 3 cấp trong tỉnh không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Từ những kết quả trong công tác quy hoạch cán bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ cũng như thực hiện việc bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự để bầu cử đa số là cán bộ diện quy hoạch, đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ, tác động tích cực đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Trên cơ sở quy hoạch, đã bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử 833 cán bộ (cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý 184), trong đó 167 cán bộ nữ, 56 cán bộ dân tộc; điều động 395 lượt cán bộ (cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý 98), trong đó 49 cán bộ nữ, 34 cán bộ dân tộc. Bên cạnh đó, các cấp ủy, các ngành triển khai thực hiện luân chuyển cán bộ khá đồng bộ với công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch luân chuyển cụ thể từng thời gian và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý với các hình thức phù hợp, bước đầu phát huy tác dụng khá tốt. Qua đó, từng bước điều chỉnh, bố trí cán bộ hợp lý hơn, đồng thời đã tăng cường được cán bộ cho một số địa bàn, lĩnh vực quan trọng đang gặp khó khăn về cán bộ lãnh đạo, quản lý; giải quyết hài hòa giữa luân chuyển với ổn định tình hình nội bộ, tạo được sự đoàn kết thống nhất ở các đơn vị, địa phương. Đa số cán bộ được luân chuyển đều phát huy được vai trò, năng lực lãnh đạo, tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn và có bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán bộ; từ đó thuận lợi cho công tác bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân 3 cấp trong tỉnh.

Từ thực tiễn thực hiện công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ trong nhiều năm qua, Tỉnh ủy Trà Vinh đã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các địa phương phải nhận thức đầy đủ việc luân chuyển cán bộ là khâu cần thiết đối với công tác cán bộ. Trong triển khai thực hiện phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, chọn ngành trọng điểm thực hiện trước và thường xuyên kiểm tra, sơ kết rút kinh nghiệm.

Hai là, luôn tuân thủ nguyên tắc “tập trung dân chủ”, nhất là phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cán bộ nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ tham gia ý kiến với các cấp ủy và cơ quan quản lý cán bộ về quy hoạch, luân chuyển cán bộ, thông qua đó mà tiến cử người có đức, có tài với cấp có thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ.

Bốn là, phải thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đào tạo; có kế hoạch luân chuyển cụ thể, cán bộ được chọn luân chuyển phải có tầm nhìn về triển vọng và khả năng phát triển. Đồng thời, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương với việc cân đối hài hòa đội ngũ cán bộ; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, địa phương có cán bộ luân chuyển đi và luân chuyển đến, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho cán bộ tiếp cận, sớm ổn định công tác ở đơn vị mới, giúp cán bộ phát triển toàn diện và bền vững.

Năm là, các cơ quan tham mưu của cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn phải phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện đồng bộ các khâu trong quy hoạch, luân chuyển cán bộ.  

Để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập và phát triển, qua tổng kết Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa IX), Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục thực hiện và tập trung một số vấn đề cơ bản như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 42 và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa X về chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thứ hai, trên cơ sở quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của từng cấp, từng ngành, trong từng nhiệm kỳ để quy hoạch đội ngũ cán bộ phù hợp và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng quy hoạch cán bộ đồng bộ về cơ cấu, cân đối hợp lý giữa cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, bảo đảm đội ngũ kế thừa trước mắt và lâu dài, sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định, phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương. Quy hoạch phải theo phương châm đồng bộ từ trên xuống, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp trên, quy hoạch cấp trên thúc đẩy quy hoạch cấp dưới, quy hoạch “động” và “mở”. Mở rộng nhiều nguồn cán bộ để quy hoạch, chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, nữ, dân tộc, khoa học kỹ thuật; cán bộ, công chức có kiến thức về kinh tế tổng hợp, con em gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng…

Thứ ba, các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ hàng năm và thực hiện đúng với mục tiêu, đối tượng cụ thể. Mạnh dạn luân chuyển cán bộ đang giữ chức phó các sở, ban, ngành tỉnh còn trẻ, có triển vọng và trưởng phòng thuộc diện quy hoạch về đảm nhận các vị trí phó bí thư trực cấp ủy hoặc chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp dưới. Tăng cường luân chuyển ngang, cán bộ từ khối đảng, đoàn thể sang khối chính quyền và ngược lại, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương này sang địa phương khác.

Thứ tư, phải thực sự quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quy định của tỉnh về chính sách cán bộ. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng có tính đặc thù đối với cán bộ nữ, dân tộc để thu hút nhân tài, chính sách về nhà ở... đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ nói chung, quy hoạch, luân chuyển cán bộ nói riêng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, trong thời gian tới, quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16  tháng 01 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết này. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả 4 nhóm giải pháp về kiểm điểm, tự phê bình, về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, về cơ chế, chính sách, về tăng cường công tác, giáo dục chính trị tư tưởng; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong tỉnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.