Đảng bộ tỉnh Sơn La tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2012

Thào Xuân Sùng TS, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La
21:22, ngày 31-05-2012
TCCS - Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vừa là nhiệm vụ, giải pháp có tính quyết định, vừa là động lực quan trọng để Đảng bộ tỉnh Sơn La vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 với mục tiêu “giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.
1 - Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Bên cạnh những thuận lợi, cùng với cả nước, tỉnh Sơn La cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là sự tác động từ những biến động chính trị - xã hội ở một số nước, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, sự chống phá của các thế lực thù địch và những khó khăn vốn có của một tỉnh miền núi còn nghèo, tiềm lực kinh tế rất hạn hẹp.

Để lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2011, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04-01-2011, trong đó coi công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa là giải pháp cơ bản để vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011.

Ngay sau Đại hội XI của Đảng, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những nội dung quan trọng của Đại hội, tạo sự thống nhất cao với chủ trương, đường lối của Đảng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng chương trình hành động với 60 đề án của 07 chương trình, trong đó có 17 đề án thuộc chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đã tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong sinh hoạt đảng, nhất là trong tự phê bình và phê bình, trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Xuất phát từ thực tế tình hình chi bộ, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng ở các bản vùng cao, biên giới đặc biệt khó khăn, Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện Đề án “Chi bộ cụm bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bản, cụm bản phát triển toàn diện” (3-4 bản có chi bộ hoặc có đảng viên sáp nhập thành 01 chi bộ; các tổ chức khác trong hệ thống chính trị vẫn giữ nguyên theo mô hình bản) bước đầu đạt kết quả tích cực, khắc phục tình trạng chi bộ ít đảng viên, thiếu bền vững, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình của đội ngũ đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ tỉnh Sơn La có 16 đảng bộ cấp huyện và 01 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, 979 tổ chức cơ sở đảng với 61.460 đảng viên. Năm 2011, Đảng bộ tỉnh Sơn La đã kết nạp được 3.174 đảng viên mới, thành lập mới 13 tổ chức cơ sở đảng (03 đảng bộ và 10 chi bộ), 117 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; tiếp tục giữ vững và củng cố 100% số cơ sở có đảng viên, nâng số cơ sở (bản, tiểu khu, trường, trạm,...) có chi bộ lên 93% (tăng 0,64% so với năm 2010). Số đảng viên được phân loại là 57.668/61.460 đồng chí, đạt 93,8%; 9.974 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 17,3%; 38.491 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 66,7%; 8.865 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 15,4%; 338 đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,6%, giảm 0,1% so với năm 2010.

Số tổ chức cơ sở đảng được phân loại là 975/979 cơ sở, đạt 99,6%, trong đó có 671 tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, chiếm 68,8%; 245 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 25,1%; 58 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,9%; 01 tổ chức cơ sở đảng yếu kém, chiếm 0,1%, giảm  0,4% so với năm 2010.

Số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được phân loại là 4.675/4.684 chi bộ, đạt 99,8%, trong đó có 2.768 chi bộ trong sạch, vững mạnh, chiếm 59,2%; 1.465 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 31,3%; 433 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 9,3%; 09 chi bộ yếu kém, chiếm 0,2%, tăng 0,1% so với năm 2010.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở, Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung chỉ đạo việc nhận xét, đánh giá cán bộ, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; đẩy mạnh đào tạo, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch; tiếp tục phối hợp mở các lớp đại học hành chính, trung cấp hành chính gắn với trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ đương chức và dự nguồn cấp xã, đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quy hoạch, cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, từng bước chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu kiện toàn nhân sự lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Việc tổ chức 94 lớp, 17 đợt tập huấn cho 6.067 bí thư chi bộ, trưởng bản trong toàn tỉnh với 09 chuyên đề về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa..., đã góp phần rất quan trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ sở.

Nhờ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, năm 2011 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Sơn La vẫn đạt được những thành tựu và tiến bộ mới về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; GDP tăng 12,4% so với năm 2010, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; thu ngân sách tại địa bàn đạt 1.394 tỉ đồng, tăng 53,18% so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo còn 34,6%, giảm 3,4%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, các đối tượng chính sách, người có công và đồng bào vùng thiên tai được quan tâm chăm lo, giúp đỡ; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện chính sách xã hội, an sinh xã hội đạt kết quả quan trọng; kiên trì chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma túy, tiếp tục giữ vững và củng cố thành quả đạt được (có 4.677/5.406 đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy, chiếm 86,51% tổng số cơ sở; tăng 2,31% so với năm 2010); quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với 8 tỉnh Bắc Lào được phát triển lên tầm cao mới; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, bầu cử các chức danh lãnh đạo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; hệ thống chính trị cơ sở được tăng cường, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố vững chắc.

2 - Năm 2012, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh Sơn La, là năm toàn Đảng tập trung triển khai thực hiện các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tỉnh ủy Sơn La xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 là: phấn đấu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng GDP từ 13% đến 13,5% gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.680 tỉ đồng, tăng 40% so với năm 2011; đẩy mạnh cải cách hành chính, tranh thủ huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung ưu tiên xây dựng nông thôn mới đối với các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn; bảo đảm phúc lợi xã hội; từng bước ổn định sản xuất và đời sống nhân dân các vùng tái định cư các công trình thủy điện; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá: tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách và minh bạch hóa các thủ tục hành chính để tranh thủ huy động có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, chú trọng nhân lực có chất lượng cao; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng ở nông thôn như địa bàn sản xuất, hệ thống thủy lợi, đường giao thông, nước sinh hoạt, điện, trung tâm giống, dịch vụ thương mại, trạm y tế, nhà văn hóa..., Tỉnh ủy Sơn La đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng bộ, từng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là giải pháp cơ bản và quan trọng nhất thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2012 của Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh ủy Sơn La xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2012 là: tăng cường củng cố các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể là:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả. Trước hết là, tổ chức tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trên tinh thần tự giác, thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm của từng cấp ủy, từng đảng viên, từ các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy các cấp tới mỗi đảng viên ở cơ sở trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức lối sống. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2012 để chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng bảo thủ, trì trệ, ngại khó, ngại khổ, trông chờ, ỷ lại còn khá phổ biến trong không ít cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thứ hai, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là trong xây dựng và lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ, tự phê bình và phê bình, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và phát triển Đảng; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quan tâm phát triển đảng viên bảo đảm yêu cầu chất lượng theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là ở những nơi chưa có chi bộ.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa X; hoàn thiện và triển khai thực hiện đồng bộ Đề án “Chi bộ cụm bản gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bản, cụm bản phát triển toàn diện”. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, lấy kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống chính trị làm thước đo chính, gắn với tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nhằm xây dựng chi bộ, tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, biết lãnh đạo toàn diện; kiên quyết chống bệnh thành tích, hình thức trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển và đào tạo cán bộ; quan tâm phát triển cán bộ cơ sở, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010 - 2015 gắn với tập trung làm tốt quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, phát hiện nhân tố mới để đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; kiên quyết đưa ra khỏi quy hoạch hoặc không đưa vào quy hoạch những người không đủ phẩm chất, năng lực, không có triển vọng phát triển. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI để có căn cứ xem xét, đánh giá đúng đắn, chính xác, công tâm, khách quan về cán bộ, sàng lọc đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở, chuẩn bị cho quy hoạch cấp ủy và chức danh chủ chốt nhiệm kỳ tới. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác luân chuyển cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015 gắn với tiếp tục thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện không phải là người địa phương; chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc; đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ gìn sự trong sạch, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nhất là ở các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; chấp hành quy chế làm việc, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục triển khai sâu rộng và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, trên tinh thần lấy “xây”, lấy giáo dục phòng ngừa là chính. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và văn bản pháp luật có liên quan để làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi.

Thứ năm, làm tốt công tác dân vận, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương, cơ sở; trong việc giám sát hoạt động của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng và chính quyền các cấp. Quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở địa bàn còn đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới./.