Kỳ họp thứ 7 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương