Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân