Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Kỳ họp thứ 37 Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên