Khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học của thanh niên quân đội hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, TS, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Hiện thực hóa khát vọng cống hiến của thanh niên quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

TS NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Giáo dục ý thức phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm cộng đồng cho thanh niên quân đội hiện nay

Lê Tuấn Anh

Thiếu tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng