Những chặng đường đi đến Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn Việt Nam – Hoa Kỳ

Lương Văn Tự

Rạng sáng ngày 21-12-2006 giờ Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ G. Bu-sơ đã ký Dự luật cả gói HR 6111, trong đó có luật thiết lập Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Việt Nam. Quy chế PNTR với nội dung chính là bãi bỏ việc áp dụng đạo luật bổ sung Giắc-sơn - Va-ních (Jacson - Vanik) áp đặt đối với Việt Nam từ năm 1974, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước bị Hoa Kỳ hạn chế các hoạt động thương mại. Để có được PNTR, phía Hoa Kỳ yêu cầu chúng ta phải đáp ứng ba yêu cầu: một là, thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại, hai là, phải kết thúc đàm phán song phương gia nhập WTO và ba là, một số vấn đề nhạy cảm mà Hoa Kỳ quan tâm. Việc thông qua PNTR sẽ tạo niềm tin cho doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ yên tâm làm ăn lâu dài.

Về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong thời kỳ mới

Đào Thế Tuấn

Công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới

Chu Thái Thành