Chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

TS. NGUYỄN LONG HẢI
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
11:41, ngày 09-04-2022

TCCS - Ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Từ đó đến nay, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin tưởng của Trung ương, góp phần vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước những năm qua, trên cơ sở đó tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thời gian tới.

Quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Khi thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) gồm 31 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; 2 đảng bộ cơ quan với trên 47.000 đảng viên. Đến nay (tháng 4-2022), Đảng bộ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 2 đảng bộ cơ quan và 36 đảng bộ doanh nghiệp, với 1.148 tổ chức cơ sở đảng, 156 đảng bộ bộ phận, 5.742 chi bộ trực thuộc và 87.586 đảng viên trong tổng số gần 712.000 người lao động. Có 9 tập đoàn kinh tế, 20 tổng công ty, 6 ngân hàng, 1 tổ chức tài chính nhà nước với tổng số 930 doanh nghiệp trực thuộc trong Khối.

Công nhân của Vietsovpetro (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sửa chữa thiết bị trên giàn khoan tại mỏ Bạch Hổ_Ảnh: TTXVN

Mười lăm năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) đã vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Bám sát các chủ trương của Trung ương và chính sách của Chính phủ về phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai đến các tổ chức đảng để thực hiện trong toàn Đảng bộ và chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của các doanh nghiệp.

Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị quyết Đại hội Đảng các nhiệm kỳ đề ra. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp thuộc Khối hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đã khẳng định được vai trò nòng cốt và là lực lượng quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, góp phần quan trọng xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong Khối còn bảo đảm nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước với tỷ trọng khoảng 16,5%.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối khẳng định được vai trò dẫn dắt thị trường, thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ, cung ứng vốn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Các cấp ủy trực thuộc đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó, tập trung vào chiến lược phát triển doanh nghiệp, cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp gắn với những nhiệm vụ, chủ trương lớn của doanh nghiệp, đơn vị; lãnh đạo việc xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Báo cáo, đề xuất của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã góp phần quan trọng giúp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ nắm rõ hơn tình hình của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trong Khối và những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động cần tháo gỡ; đồng thời, nhiều nội dung được sử dụng làm căn cứ để xây dựng cơ chế, chính sách hoặc chỉ đạo thực hiện tại các doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp nỗ lực đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp theo đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác sáp nhập, chia tách, giải thể, thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết đang được các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng tiếp tục thực hiện theo đề án đó. Sau cổ phần hóa, công tác quản trị doanh nghiệp được cải thiện, công khai, minh bạch hơn; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng lên, trên 90% các doanh nghiệp sau cổ phần hóa kinh doanh có lãi. Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty đã thiết lập tương đối đầy đủ hệ thống quản trị, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quy trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư làm cơ sở cho quản lý, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra được tăng cường, phục vụ tốt sản xuất, kinh doanh, đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại, tạo sự chuyển biến rõ rệt về hiệu quả hoạt động sau cơ cấu lại.

Đảng bộ Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc chú trọng công tác quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là ở vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, biên giới, biển, đảo; xây dựng các công trình kinh tế lưỡng dụng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và bố trí lực lượng lao động ở khu vực cần thiết; củng cố lực lượng tự vệ và tham gia bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, quan tâm đầu tư, triển khai các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đạt nhiều kết quả quan trọng

Hoạt động xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng ủy Khối tập trung vào việc giáo dục lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của DNNN trong vai trò trụ cột, dẫn dắt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ được chú trọng(1); chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương cung cấp thông tin chính thống; giới thiệu, tuyên truyền rộng rãi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; cổ vũ động viên những nhân tố mới và điển hình tiên tiến; tổ chức phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên internet và mạng xã hội.

Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong các doanh nghiệp, nhất là ở những nơi tiến hành cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp đã được các cấp ủy quan tâm và kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hầu hết các doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo thỏa đáng đời sống, việc làm, thu nhập và quyền lợi của người lao động, không để xảy ra tranh chấp lao động, đơn, thư vượt cấp, khiếu kiện kéo dài; không để cán bộ, đảng viên, người lao động bị lôi kéo vi phạm pháp luật, tham gia tuần hành, biểu tình, đình công, lãn công...

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp thường xuyên chú trọng công tác giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, đất nước, của Đảng, của doanh nghiệp cho cán bộ, đảng viên, người lao động vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và ngày truyền thống của ngành, đơn vị. Tri ân các tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước, tri ân Bác Hồ và các lãnh tụ Đảng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, người có công với nước... trong các tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động; trở thành một thành tố quan trọng của đời sống tinh thần trong những doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối.

Việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng, cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương(2); thường xuyên kiểm tra, giám sát(3), đôn đốc việc xây dựng và thực hiện cam kết; kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động tiêu biểu trong doanh nghiệp gương mẫu học tập và làm theo Bác.

Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức, lối sống; về những điều đảng viên không được làm; về văn hóa công sở, văn hóa ứng xử... cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Các cấp ủy, chi bộ chú trọng giám sát đạo đức, lối sống đảng viên trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, quan hệ cộng đồng, gia đình, xã hội...

Đảng ủy Khối tăng cường lãnh đạo việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào nâng cao ý thức xây dựng tác phong làm việc khoa học, xây dựng đạo đức chuẩn mực trong kinh doanh và cách ứng xử đúng đắn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường ý thức tổ chức kỷ luật lao động; nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của người lao động theo hướng chuyên nghiệp; cải tiến quy trình trả lương, tiền thưởng theo hướng công bằng và khoa học hơn; động viên người lao động hăng say cống hiến, tham gia tích cực vào công tác quản lý và xây dựng đơn vị; mọi hoạt động được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Đảng ủy Khối thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch cấp ủy, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh cán bộ theo quy định... Tổ chức bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và đào tạo chương trình cao cấp, trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nguồn quy hoạch; góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tăng cường bản lĩnh chính trị, trí tuệ và sức chiến đấu cho tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chủ trì tọa đàm "15 năm xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11-4-2007 - 11-4-2022"_Ảnh: TTXVN

Về xây dựng tổ chức đảng, Đảng ủy Khối đã ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đảng ủy trực thuộc; kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng từ 31 đảng bộ trực thuộc (năm 2007) lên 38 đảng bộ trực thuộc (tháng 4-2022); thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho 25 đảng ủy cơ sở, ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 95 đảng ủy cơ sở đủ điều kiện; tiếp nhận 341 tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao 333 tổ chức cơ sở đảng về trực thuộc cấp ủy địa phương, từng bước hoàn thiện mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng. Đồng thời, Đảng ủy Khối đã nghiên cứu, chỉ đạo ban hành các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, thông qua việc đánh giá về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; bằng việc thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hằng năm; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú. Kết quả công tác quản lý đảng viên đã góp phần quan trọng vào việc đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm trong toàn Đảng bộ Khối.

Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy, chi bộ đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm(4) bảo đảm chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ trong doanh nghiệp. Công tác phát triển đảng chú trọng đến chất lượng kết nạp đảng viên. Bình quân từ năm 2007 đến năm 2020, các đảng bộ trực thuộc đã kết nạp 4.400 đảng viên mới/năm.

Đảng ủy Khối đã đề xuất với Trung ương về công tác xây dựng Đảng phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp; đã tham gia ban chỉ đạo, tổ biên tập các đề án xây dựng quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành; qua đó, tăng cường, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, hiệu quả.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo quy định; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo mật, bảo vệ tài liệu của Đảng, Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị trước khi thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng, giới thiệu cán bộ ứng cử và kết luận về lịch sử chính trị của quần chúng trước khi kết nạp vào Đảng theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đã tập trung vào phân công người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; ban hành và sửa đổi, bổ sung các văn bản về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền; quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện nền nếp việc giao ban quý, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra của Đảng.

Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra được xây dựng, tổ chức thực hiện có sự phối hợp với hoạt động, công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và của doanh nghiệp. Nội dung kiểm tra, giám sát chú trọng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Đảng, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ cấu lại, cổ phần hóa DNNN và nội dung phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối trong 15 năm qua đã giúp phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; cảnh báo vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên từ khi còn manh nha; giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác dân vận của Đảng ủy Khối được chú trọng và đổi mới, phát huy dân chủ, gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận được nâng lên. Phong trào “Dân vận khéo” được mở rộng, trở thành hoạt động thường xuyên trong Đảng bộ Khối.

Công tác dân vận trong doanh nghiệp tập trung giải quyết kịp thời, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động; củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong doanh nghiệp; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức chính trị - xã hội; tạo điều kiện cho các tổ chức này hoạt động đúng định hướng chính trị, đúng pháp luật và có hiệu quả; phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc kiện toàn tổ chức và đổi mới hoạt động. Thực hiện nghiêm túc việc ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định, công khai, minh bạch tài chính, phân phối lợi nhuận. Dân chủ trong tổ chức đảng được mở rộng, các quy chế, quy định của doanh nghiệp, đơn vị thực hiện công khai, minh bạch. Công tác dân vận chính quyền được coi trọng. Sự phối hợp giữa lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong triển khai thực hiện công tác dân vận được đẩy mạnh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương thường xuyên đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, của Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên của tuổi trẻ cả nước. Trong 10 năm qua, Đoàn Khối luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước về đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên với gần 13.500 công trình với tổng giá trị thực hiện hàng nghìn tỷ đồng, có hơn 7.900 sáng kiến, đề án, đề tài khoa học được ra đời và ứng dụng vào sản xuất kinh doanh tạo ra giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Các tổ chức đoàn trong toàn Khối đã tham gia xây dựng được 910 ngôi nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với trị giá trên 27 tỷ đồng. Hỗ trợ xây nhà văn hóa thôn, tặng máy tính nối internet, xây dựng, sửa chữa đường giao thông, thắp sáng đường quê... với tổng số tiền là hơn 238 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào “Hiến máu tình nguyện”, toàn Khối hiến được hơn 50.800 đơn vị máu, thể hiện trách nhiệm sâu sắc và tính nhân văn của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với xã hội và cộng đồng.

Từ những phong trào trên, các cấp bộ đoàn trong Khối đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng. Trong 10 năm qua, toàn Khối đã giới thiệu cho Đảng gần 26.300 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng lý tưởng Đảng, trong đó đã có gần 15.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thăm hỏi, tặng quà và chúc tết cán bộ, nhân viên và người lao động Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đang làm việc, trực tết tại sân bay quốc tế Nội Bài_Ảnh: doanhnghieptrunguong.vn

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ Khối được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2015, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020... Có 4/7 ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba...

Từ tháng 4-2007 đến năm 2016, có 3 đơn vị trực thuộc Khối được tặng Huân chương Sao Vàng, 3 đơn vị được tặng Huân chương Hồ Chí Minh, 26 đơn vị được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 72 đơn vị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba...

Cùng với các thành tích của tập thể, hàng nghìn cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Anh hùng lao động; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba...

Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với doanh nghiệp; nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, mô hình các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp, nâng cao tính đảng và ý thức tuân thủ pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong DNNN đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, về phía các cấp có thẩm quyền, đề nghị trước hết sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật, tạo khuôn khổ và hành lang pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN. Nghiên cứu, rà soát sửa đổi cơ chế quản lý, giám sát và thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện chủ sở hữu nhà nước, hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, phát huy vai trò “mở đường”, dẫn dắt của DNNN. Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách hoặc các quy định cụ thể để tách bạch việc thực hiện sản xuất, kinh doanh của DNNN với các hoạt động sản xuất, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng cho doanh nghiệp; trên cơ sở đó, thực hiện việc giám sát và đánh giá doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng chuẩn mực quốc tế và bảo đảm hoạt động kinh doanh của DNNN bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Hai là, rà soát và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN, người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp. Tăng cường minh bạch thông tin đối với tất cả các DNNN theo các tiêu chuẩn áp dụng đối với các công ty đại chúng; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về DNNN; có chế tài xử lý nhằm bảo đảm tính hiệu quả trong việc phối hợp quản lý, sắp xếp doanh nghiệp giữa các bộ, ngành, địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, xử lý nghiêm minh đối với các vi phạm, tạo sự răn đe để nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ba là, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, có các cơ chế đặc thù để ủy ban thực sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong việc thay đổi phương thức quản lý vốn nhà nước đối với các DNNN.

Bốn là, nghiên cứu việc thành lập cơ quan thực hiện chức năng đầu tư vốn nhà nước vào các DNNN, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, phù hợp kinh nghiệm quốc tế và các quy định của pháp luật./.

---------------------

(1) Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đã đăng tải trên 11.500 tin, bài, hình ảnh, video clip... phản ánh các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc; xây dựng các chuyên đề “Đảng với đổi mới và phát triển doanh nghiệp” trên Đài Truyền hình VTC; phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên tuyên truyền về các hoạt động của Đảng bộ Khối; biên tập, phát hành trên 204 nghìn bản “Thông tin nội bộ” và thông tin chuyên đề phục vụ sinh hoạt chi bộ; mở nhiều chuyên mục mới: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Hộp thư bạn đọc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong Khối có 7 tạp chí, hơn 80 bản tin, trang thông tin điện tử, website của các doanh nghiệp, ngân hàng, đã thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các hoạt động của doanh nghiệp.
(2) Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 2-11-2016, của Đảng ủy Khối, “Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Kế hoạch số 29-KH/ĐUK, ngày 13-1-2017, “Về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 20-8-2021, của Đảng ủy Khối, “Về học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hằng năm và tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các chuyên đề theo hướng dẫn của Trung ương. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII được các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa trong các chương trình công tác toàn khóa, hằng năm và thông qua sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, các hội nghị của cấp ủy.
(3) Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với kiểm tra, giám sát chuyên đề, định kỳ đối với 3.211 tổ chức đảng; Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát đối với 9 tập thể cấp ủy và bí thư cấp ủy của 9 đảng ủy trực thuộc.
(4) Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/ĐUK, ngày 12-12-2018, “Về tăng cường công tác phát triển đảng viên”, Kế hoạch số 04-KH/ĐUK, ngày 4-4-2019, “Về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019, của Ban Bí thư, “Về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, Công văn số 863-CV/ĐUK, ngày 12-7-2017, “Về kết nạp lại, kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng”; Công văn số 1584-CV/ĐUK, ngày 11-12-2018, “Về việc kết nạp lại đảng viên”...