Quan điểm phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ qua tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

GS, TS Trần Văn Phòng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Giá trị của quan điểm về phát triển kinh tế tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thể hiện trong cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS NGÔ TUẤN NGHĨA

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu chủ nghĩa xã hội trên đất Hồng Lam

Nguyễn Thị Hà Tân - Hoàng Văn Thanh

Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về vai trò và sứ mệnh của văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - Những thành tựu nổi bật (Kỳ 2)

TS NGUYỄN THỊ MAI ANH

Tạp chí Cộng sản

Bổ sung, phát triển nhận thức lý luận về vai trò và sứ mệnh của văn hóa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - những thành tựu nổi bật (Kỳ 1)

TS NGUYỄN THỊ MAI ANH

Tạp chí Cộng sản